Star Trek: The Next Generation - BradfordBenn

Deanna Troi

POP! TV: Star Trek: The Next Generation - Deanna Troi

Deanna TroiFunkoFunko 193Pop TelevisionStar TrekStar Trek Next GenerationTNG